ในนาม วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับคัดเลือกและเข้ารับรางวัล ในฐานะเป็นผู้มีผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน ในการจัดประชุมวิชาการฯ ระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แสดงความคิดเห็น