หลักสูตรรัฐศาสตรบัญฑิต (รบ.)

พระมหานพดล สุจิณฺโณ

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :  รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)  :  ร.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :  Bachelor of Political Science

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :  B.Pol.Sc.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พระมหากริช ถิรธมฺโม

แผนกงานธุรการ

หลักสูตรรัฐศาสตร์

ดร.สุชาติ ใหมอ่อน

แผนกงานวิชาการและการวิจัย

หลักสูตรรัฐศาสตร์

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร

แผนกงานพัฒนานิสิต

หลักสูตรรัฐศาสตร์

นางสาวปานวลัย รัตณบุตรศรี

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตร์