หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ.
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A

คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน
คณะต้นสังกัด
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่เปิดสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ที่อยู่
ถนนสามัคคีสาย ข ตำบล รูสะมิแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์
0-7345-0071, 0-7345-0075

อีเมล
mcupattani@hotmail.com

ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาและความสำคัญ
มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ควบคู่คุณธรรม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิต มีภาวะผู้นำ ตระหนักถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยบนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาและการเสียสละรับใช้ท้องถิ่น คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม ประเทศ และประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๒.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้ประพฤติตนประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วน สามารถประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมในการแก้ปัญหาของตนเองและส่วนรวมได้
๑.๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักรัฐประศาสนศาสตร์และบูรณาการหลักพุทธธรรมกับองค์ความรู้หลักในการพัฒนาตนเองของคณะสงฆ์ องค์กร ชุมชนและสังคม
๑.๒.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม
๑.๒.๔ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมทั้งสามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถ
๑. เป็นข้าราชการในสังกัด ก.พ. และอื่นๆ
๒. เป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เป็นข้าราชการทหาร และตำรวจ
๔. เป็นพนักงานในภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
๕. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ