เกี่ยวกับเรา

head_kaopansa

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ห้องเรียนปัตตานี  เดิมใช้ชื่อว่าโครงการขยายห้องเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร  จังหวัดปัตตานี
ความดำริที่จะจัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางพระพุทธศาสนา  เพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าและบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป  เพื่อสร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนให้ดำรงอยู่ได้ในพื้นที่ท่ามกลางศาสนาอื่น  เกิดมาจากพระเถระผู้ใหญ่ของจังหวัดปัตตานีในอดีตหลายรูป  ประจวบกับเจตนารมณ์อันแรงกล้าของนางสาวศรีวิไล  ปริชญากร  และนางสาวเจริญศรี  ปริชญากร  มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินจำนวน  ๒๖  ไร่เศษ  ให้กับคณะสงฆ์เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ประจำจังหวัดปัตตานี  พระโสภณธรรมคณี (แดง  ฐานธมฺโม)  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยคณะสงฆ์  ข้าราชการ  องค์กรเอกชน  นักธุรกิจ  นักวิชาการ  พุทธสมาคม  และประชาชนทั่วไป  ได้ทำโครงการขอขยายห้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จากวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มาที่จังหวัดปัตตานี  และเมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๕  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา  ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕  เป็นต้นไป
การเปิดการเรียนการสอนในช่วงแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดมุจลินทวาปีวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เป็นที่ตั้งชั่วคราว  โดยมีนิสิตสมัครเข้าศึกษารุ่นแรกจำนวน  ๓๒  รูป
เมื่อวันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ห้องเรียนปัตตานี  ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน  ณ  ถนนโรงเหล้าสาย ข  ซอย ๑๐  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตานี  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการปกครอง  (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์)  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒  เป็นต้นไป  ซึ่งมีนิสิตเข้ามาศึกษารุ่นแรกจำนวน  ๖๘  รูป/คน  และได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (หลักสูตร ป.บส.)  อีกหนึ่งหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีมติอนุมัติให้โครงการขยายห้องเรียนปัตตานี  เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรเหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ “ทุกประการ” ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ยกฐาน จากโครงการขยายห้องเรียนปัตตานี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็น“วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี” มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยของรัฐและข้าราชการในพื้นที่หลายหน่วยงาน มาบรรยายให้ความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีองค์ความรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและพระศาสนาสืบต่อไป

ปรัชญามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

ปณิธานมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

สถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง  สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำความรู้บริการชุมชนและสังคม

พันธกิจ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

– จัดการศึกษาด้านพุทธศาสตรบูรณาการกับสังคมศาสตร์ และคำนึงถึงการกระจายโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

– ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้ากับหลักวิชาการโดยเน้นการวิจัยเพื่อจะทำให้นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

– ผสมผสานและประยุกต์ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ เข้ากับหลักการทางพุทธศาสนา เพื่อนำมาบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

– ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตท้องถิ่นภาคใต้ การรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย การสร้างค่านิยมที่เน้นประโยชน์ในการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนและสังคม

– พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานมีคุณธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ คำนึงถึงความสามารถและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี © 2018 Frontier Theme