บุคลากร

 รายชื่อ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ประจาปี 2561

mcupt_chiar2

พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม (กุลมณี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
Email : mcupattani@hotmail.com
โทร : 073 – 450071

 พระสิริจริยาลังการ (เอี่ยมวิวัฒน์กิจ)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา

พระมหาเสาวนันท์ สุภาจาโร (ป่านทอง)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน (อินทร์แก้ว)

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

พระครูสุวรรณสุตาลังการ (โทบุรี)

อาจารย์ประจำ

พระครูสุตกิจสโมสร (โกตัน)

 อาจารย์ประจำ

พระมหาสุชาติ อนาลโย (ใหม่อ่อน)

 รักษาการรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

พระพันธ์ ธมฺมว โส (อนันตะพงศ์)

 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา

พระกริช วิโยชน์ (ถริธมฺโม)

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

พระมหานพดล สุจิณฺโณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

พระมหาธนู ชาครธมฺโม

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

พระปลัดนาชัย ปิยทสฺโส (แดงรุ่งเรือง)

นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่พัสดุ

พระมหามารุต ธมฺมธีโร

เจ้าหน้าบรรณารักษ์

พระสมุห์อนันต์ อินฺทวีโร

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. จิตต์ นิลวิเชียร

 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา

นายจารึก ศิรินุพงศ์

 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นายอาพร มณีเนียม

 อาจารย์ประจำ

นายชนิศร์ ชูเลื่อน

 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศาสนา

นายไชยยุทธ์ อินบัว

 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นายนิเวศน์ มณีรัตนวงศ์

 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นายรัชชเมธ จันทนวล

 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูปะวิโร

 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

นางสาวปานวลัย ศรีราม

 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐสุรีย์ ด่านลามะจาก

 เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

นางชบา หมีนาค

 ลูกจ้างโครงการครูพระสอนศลีธรรม

นางสาวจริยา สุริมา

 เจ้าหน้าที่ธุรการงานเลขานุการ

นายกำพนธ์ พรหมมณี

เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาคารสถานที่

นายชาญชัย ชูแก้ว

 เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาคารสถานที่

นายอ๊อด ทองมั่น

 เจ้าหน้าที่ธุรการงานรักษาความปลอดภัย

นายสุวิท ขันธสามล

 เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี © 2018 Frontier Theme