ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

ถนนสามัคคี สาย ข ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

โทร. ๐๗๓ – ๔๕๐๐๗๑ สำนักงาน