ถนนสามัคคีสาย ข ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
0 73 450 075

หลักสูตรรัฐศาสตรบัญฑิต (รบ.)