โหลด คลิกเลย

📣 เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 📣

    ➖ประจำปีการศึกษา 2565 ➖

♥️หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (พธ.บ)
♥️หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)
♥️หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ)
รับสมัครทั้งพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป

➕ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง30 เมษายน พ.ศ.2565➕

⛔️ติดต่อสอบถาม⛔️
🔴ห้องทะเบียน ม จ ร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 🟠

แสดงความคิดเห็น